مشکلات مالي واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط ناشي از ناكارآمدي بازارهاي مالی است كه به دلیل کمبودمکانیزمهای مناسب تامین مالی وعدم انعطاف پذیری قانونی یا شکافهایی که درچارچوبهای قانونی وجود دارد. روش تامین مالی زنجیره تامین (SCF) به عنوان يكي ازشیوه های نوین تامین مالی بنگاه‏هاي كوچك و متوسط استفاده مي‏ شود.
مهمترين مزاياي سيستم تأمين مالي مبتني بر زنجيره تأمين عبارتند از:
• مديريت منابع به صورت يكپارچه و مبتني بر جديدترين روشهاي SCF (Supply Chain Financing)
• عدم توزيع پول بدون هدف
• توزيع منابع در كل زنجيره و نه به بنگاه‏هاي عضو زنجيره به صورت جداگانه
• شفافيت مالي اعضاي زنجيره و شفافيت هزينه كرد منابع مالي
• ايجاد پيوند صنايع كوچك و بزرگ
• نياز به حداكثر 30 درصد نقدينگي و تأمين 70 درصد منابع مالي به صورت برات
• اتصال و پيوند توليدكننده به مصرف كننده نهايي براي مديريت بازار
• كاهش هزينه‏هاي تأمين مالي تا 20 درصد
• ارائه تمامي سرويس‏هاي موردنياز بنگاه در قالب زنجيره
• ارائه خدمات حمل و نقل و لجستيك به زنجيره به صورت مكانيزه و نهايتاً كاهش هزينه‏هاي توليد
• امكان اشتراك گذاري منابع بنگاه‏ها در طول زنجيره تأمين
سازمان صنايع كوچك و شهرك¬هاي صنعتي ايران جهت پيشبرد تامين مالي مبتني بر زنجيره ارزش با همكاري بخش خصوصي، سامانه¬اي را به نام سامانه سككوك را راه¬اندازي كرده است. استفاده از سامانه B2B سككوك جهت ثبت نام واحدهاي متقاضي و مديريت تأمين مالي واحدها در قالب زنجيره تأمين (برات) مي‏باشد. در نمودار ذيل، اكوسيستم سامانه مذكور ارائه شده است.


 

 خدمات ‌قابل ‌ارائه ‌ ازطريق سامانه B2B سكوك به شرح ذيل مي‏باشد:
• بارگذاري مشخصات شركت‏ها ومحصولات وخدمات مرتبط آنها
• ارائه ویترینهای تخصصی جهت ارائه اشتراک گذاری ظرفیت‏ها وهمافزایی بایکدیگر
• ارائه سرویسهای مبتنی بررای انش ابری (بااستفاده ظرفیت توس نوبانک آینده )
• امکان جستجوی تخصصی درمحصولات، خدمات، ویترین‏ها و ...
• قابلیتهای چند زبان هپلت فرم و نقش آن درتسهیل صادرات
• ایجاد شبکه اجتماعی جهت تعامل وبه اشتراک گذاری ظرفیت‏ها وتجارب بنگاهها
• ایجادزیرساخت خریدوفروش آنلاین واعتباری
• بازاریابی برای فروش محصولات
• آموزشهای تجاری
• ارائه کاتالوگهای تخصصی فارسی وانگلیسی
• تبلیغات هدفمند شرکت‏ها ومحصولات وخدمات
• تهیه گزارشهای مدیریتی