معرفی شرکت
 

معرفی شهرکهای صنعتی استان خوزستان

شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان در سال 1370 با هدف ایجاد بستر مناسب به منظور استقرار صنایع و جذب سرمایه گذاری تاسیس گردید. مطالعات منطقه ای امکان سنجی و مکانیابی شهرکها و نواحی صنعتی ، تملک ، پیگیری اخذ اسناد مالکیت شهرکها ، طراحی سایتهای صنعتی ، اجرای پروژه های عمرانی جهت آماده سازی اراضی و ایجاد امکانات زیر بنایی مورد نیاز ، با هدف سامان دهی بافت صنعتی استان از جمله فعالیتهای شرکت در زمینه شهرک سازی می باشد که در سالهای اخیر این شرکت در راستای تحقق اهداف و وظایف محوله خود فعالیتهای خود را علاوه بر شهرک سازی ، در قالب رشد و توسعه فناوری نیز گسترش داده است. در حال حاضر خوزستان دارای 70 شهرک و ناحیه صنعتی با مساحت 7114 هکتار جهت استقرار صنایع آماده سرمایه گذاری می باشد .

وظایف شرکت:

برنامه ریزی و مطالعه اولیه درزمینه نیازسنجی ، امکان سنجی و مکان یابی شهرکها و نواحی صنعتی در سطح استان.
ایجاد هماهنگی با کلیه دستگاههای ذیربط و تهیه گزارش توجیهی اولیه فنی _اقتصادی درخصوص نیاز منطقه به ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی جهت تصویب شهرک یا ناحیه درهیات محترم وزیران یا شورای برنامه ریزی استان.
تملک اراضی شهرکها و نواحی صنعتی مصوب.
طراحی شهرکها و نواحی صنعتی با لحاظ نمودن اصل استقرارسازمان یافته واحدهای صنعتی ، همجواری صنایع همگن وایجاد کلیه الزامات فنی و تامین امکانات زیربنایی واحدهای صنعتی.
اجرای پروژه های عمرانی جهت آماده سازی اراضی و ایجاد امکانات زیربنایی مورد نیاز از قبیل شبکه های معابر ، توزیع آب ، برق ، گاز ، خطوط تلفن و جمع آوری فاضلاب به منظور ایجاد بستر مناسب جهت تسریع دراستقرار صنایع در شهرکهای صنعتی.
تخصیص زمین به متقاضیان سرمایه گذاری و صاحبان صنایع و ارائه خدمات جنبی مربوطه از قبیل صدور مجوز احداث ساختمان ، وصل انشعابات آب و فاضلاب ، ارائه معرفی نامه به شرکتهای برق ، گاز و مخابرات ، صدور پایان کار ساختمان ، تنظیم صورت مجلس تفکیکی ثبتی قطعات ، معرفی به بانک جهت اخذ تسهیلات از بانکها ، معرفی صنعتگران بهره بردار به دفاتر اسناد رسمی به منظور انتقال قطعی سند مالکیت و سایر خدمات مشابه.
واگذاری امور مربوط به راهبری ، نگهداری و خدمات شهرکها و نواحی صنعتی به صاحبان صنایع مستقر در آن شهرک یا ناحیه در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی گری دولت.
احداث و واگذاری مجتمع های کارگاهی به منظور کمک به استقرارصنایع کوچک در شهرکها و نواحی صنعتی و ایجاد خدمات تکمیلی ازقبیل : احداث تصفیه خانه فاضلاب ، ساختمانهای اداری ، ورزشگاه ، سالن اجتماعات ، مسجد ، درمانگاه و.... ازجمله دیگر خدمات قابل ارائه توسط این شرکت میباشد.