جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرک صنعتي دزفول 4
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان دزفول
دهستان ماهوربرنجي
فاصله تا جاده 50.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 135.00 کیلومتر (خرمشهر)
فاصله تا بندر 235.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 140.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 15.00 کیلومتر (انديمشک )
فاصله تا شهر 8.00 کیلومتر