جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي چاه سالم اميديه
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
فاز عملياتي فاز
شهرستان اميديه
دهستان چاه سالم
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 75.00 کیلومتر (بندرامام)
فاصله تا بندر 75.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 135.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 75.00 کیلومتر (بندرامام )
فاصله تا شهر 22.00 کیلومتر