جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي لالي 2
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان لالي
دهستان دشت لالي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 160.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر