جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي مربچه رامهرمز
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان رامهرمز
دهستان حومه غربي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 80.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر