جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي انديکا
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان انديکا
دهستان قلعه خواجه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 280.00 کیلومتر (بندرامام خميني)
فاصله تا بندر 280.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 150.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 80.00 کیلومتر (شوشتر )
فاصله تا شهر 10.00 کیلومتر