جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي مرعي دشت آزادگان
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
فاز عملياتي فاز
شهرستان دشت ازادگان
دهستان حوم شرقي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 55.00 کیلومتر (جذابه)
فاصله تا بندر 150.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 50.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 50.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 10.00 کیلومتر