جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي رامشير
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان رامشير
دهستان عبدليه شرقي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 105.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر