جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي چذابه
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان دشت ازادگان
دهستان سعيديه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر (جذابه)
فاصله تا بندر 175.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 100.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 100.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 45.00 کیلومتر