جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي دارخوين
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان شادگان
دهستان دارخوين
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 50.00 کیلومتر (آبادان)
فاصله تا بندر 50.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 75.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 55.00 کیلومتر (ماهشهر )
فاصله تا شهر 3.00 کیلومتر