جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرک صنعتي اهواز 4
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان اهواز
دهستان مشرحات
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 17.00 کیلومتر (گمرک اهواز)
فاصله تا بندر 110.00 کیلومتر (بندر ماهشهر)
فاصله تا مرکز استان 7.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 17.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن اهواز )
فاصله تا شهر 7.00 کیلومتر