جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي جنت مکان گتوند
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
فاز عملياتي فاز
شهرستان گتوند
دهستان جنت مکان
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 210.00 کیلومتر (آبادان)
فاصله تا بندر 220.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 105.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 10.00 کیلومتر (شوشتر )
فاصله تا شهر 10.00 کیلومتر