جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي شلنگ آباد (22 بهمن)
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان اهواز
دهستان اسماعيليه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 100.00 کیلومتر (ماهشهر)
فاصله تا بندر 100.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 0.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 5.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 20.00 کیلومتر