جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي سردشت دزفول
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
فاز عملياتي فاز
شهرستان دزفول
دهستان سردشت
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 275.00 کیلومتر (خرمشهر)
فاصله تا بندر 275.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 180.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 55.00 کیلومتر (انديمشک )
فاصله تا شهر 48.00 کیلومتر