جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي دوکوهه انديمشک
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
فاز عملياتي فاز
شهرستان انديمشک
دهستان حسينيه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 285.00 کیلومتر (آبادان)
فاصله تا بندر 285.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 140.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 1.00 کیلومتر (انديمشک-ناحيه دوکوهه )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر