جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي هفتگل
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
فاز عملياتي فاز
شهرستان هفتگل
دهستان حومه هفتکل
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 90.00 کیلومتر (گمرک اهواز)
فاصله تا بندر 130.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 90.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 90.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن اهواز )
فاصله تا شهر 60.00 کیلومتر