جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرک صنعتي اهواز 3
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان اهواز
دهستان حريم شهر
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 15.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر