جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي هويزه
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان هويزه
دهستان نيسان
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 50.00 کیلومتر (چذابه)
فاصله تا بندر 60.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 70.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 70.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر