جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرک صنعتي خرمشهر
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان خرمشهر
دهستان حومه شرقي خرمشهر
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر (گمرک سازمان منطقه آزاد اروند- سايت صنعتي خرمشهر)
فاصله تا بندر 5.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 130.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 5.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن خرمشهر )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر