جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي شاوور
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان شوش
دهستان شاوور
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 70.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 180.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 65.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 21.00 کیلومتر (هفت تپه )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر