جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرک صنعتي مسجدسليمان 2
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان مسجد سليمان
دهستان جهانگيري شمالي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 120.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر