جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرک صنعتي انديمشک 2
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان انديمشک
دهستان حومه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 270.00 کیلومتر (آبادان)
فاصله تا بندر 270.00 کیلومتر (بندر امام خميني)
فاصله تا مرکز استان 130.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 5.00 کیلومتر (انديمشک )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر