جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي منگشت باغملک
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
فاز عملياتي فاز
شهرستان باغملک
دهستان منگشت
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 150.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 190.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 150.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 150.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 50.00 کیلومتر