جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرک صنعتي شوشتر 2
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان شوشتر
دهستان سردارآباد
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 203.00 کیلومتر (آبادان)
فاصله تا بندر 210.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 98.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 7.00 کیلومتر (شوشتر )
فاصله تا شهر 7.00 کیلومتر