جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرک صنعتي بهبهان
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان بهبهان
دهستان حوم بهبهان
فاصله تا جاده 2.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 200.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 70.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 200.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 220.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 15.00 کیلومتر