جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرک صنعتي اميديه
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان اميديه
دهستان چاه سالم
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 70.00 کیلومتر (بندرامام)
فاصله تا بندر 70.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 135.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر (بندرامام )
فاصله تا شهر 25.00 کیلومتر