جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان شهرک صنعتي آغاجاري
نوع شهرك شهرك
فاز عملياتي فاز
شهرستان بهبهان
دهستان چاه سالم
فاصله تا جاده 2.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 170.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 100.00 کیلومتر (بندر ماهشهر)
فاصله تا مرکز استان 170.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 110.00 کیلومتر (بندر امام خميني )
فاصله تا شهر 40.00 کیلومتر