جزییات ناحیه صنعتی به ازاي فاز
 
عنوان ناحيه صنعتي کلدوزخ
نوع شهرك ناحيه ايجادي
فاز عملياتي فاز
شهرستان ايذه
دهستان حومه شرقي 2
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 200.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 140.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 200.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 200.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 50.00 کیلومتر