سازمان صنايع كوچك و شهرك‏هاي صنعتي ايران به عنوان يك سازمان توسعه¬اي، متولي توسعه بنگاه¬هاي خرد، كوچك و متوسط در سطح كشور است. در اين راستا، اقدامات توسعه اي سازمان صنايع كوچك در حوزه روستايي، مشتمل بر چهار محور اصلي ذيل است:
1. در اولين محور، سازمان صنايع كوچك و شهرك‏هاي صنعتي ايران برنامه ايجاد و توسعه نواحي صنعتي روستايي را دنبال مي كند كه هدف اين برنامه، استقرار واحدهاي صنعتي در جوار روستاها به ويژه واحدهاي فراوري محصولات كشاورزي- دامپروري است.
2. در دومين محور، سازمان صنايع كوچك و شهرك¬هاي صنعتي ايران برنامه توسعه خوشه‏هاي كسب و كار مناطق روستايي را در دستور كار خود دارد.
3. يكي ديگر از محورهاي اقدامات توسعه¬اي سازمان صنايع كوچك در مناطق روستايي، همكاري با معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري در اجراي طرح مشاركت مردمي در راه اندازي واحدهاي توليدي در مناطق روستايي است.
4. در آخرين محور، سازمان صنايع كوچك نسبت به تدوين طرح‏هاي اشتغالزا در مناطق روستايي و حمايت از اجرايي شدن آنها فعاليت مي نمايد.
با توجه به اين چهار محور، زمينه همكاري مناسبي بين اين سازمان با معاونت توسعه روستايي رياست-جمهوري و ساير ارگان¬هاي ذي¬ربط در امر توسعه مناطق روستايي و محروم وجود دارد.
بايد در نظر داشت كه گسترش صنعت درنواحي روستايي به منظوررشدوتوسعه اين مناطق درقالب راهبرد «صنعتي سازي روستاها»ازچنددهه گذشته درکشورهاي مختلف بويژه کشورهاي درحال توسعه تجربه شده است. توسعه نواحي صنعتي درروستاهابه عنوان سياستي براي تنوع بخشي فعاليت‏هاي روستايي مدنظرقرارگرفته است.باتاسيس و توسعه نواحي صنعتي، علاوه بر توسعه اقتصادي مناطق روستايي، به توسعه اجتماعي-فرهنگي مناطق روستايي نيز كمك شاياني نموده است. ايجادوگسترش صنعت درنواحي روستايي عامل ايجادفعاليت‏هاي تلفيقي باکشاورزي وصنعتي در مناطق روستايي است وتواناشتغالزايي وبه دنبال آن کسب درآمددرنواحي روستايي راافزايش ميدهد. از اين رو، استقرارصنعت درروستاودرقالب ایجادنواحی صنعتی باهدف دستیابی به توسعه پایدارروستایی،دردهه اخیرموردتأكيد سازمان صنايع كوچك بوده است.