جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

پذیرش سرمایه‌گذار و واگذاری 41 واحد صنعتی

شروع اطلاعیه :‌1399/06/12
پایان اطلاعیه :‌1400/06/31

شرح اطلاعیه:

پذیرش سرمایه‌گذار و واگذاری 41 واحد صنعتی (دارای پایان‌کار ساختمانی و یا پروانه‌بهره برداری) تملک شده توسط بانکهای عامل مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان به همراه شرایط ویژه اقساط در واگذاری