جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

پذیرش سرمایه‌گذار و واگذاری 49 واحد صنعتی

شروع اطلاعیه :‌1398/05/23
پایان اطلاعیه :‌1398/06/31

شرح اطلاعیه:

پذیرش سرمایه‌گذار و واگذاری 49 واحد صنعتی (دارای پایان‌کار ساختمانی و یا پروانه‌بهره برداری) تملک شده توسط بانکهای عامل مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان