جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی,تولیدی و خدمات فنی و مهندسی

شروع اطلاعیه :‌1398/09/13
پایان اطلاعیه :‌1398/09/25

شرح اطلاعیه:

هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی,تولیدی و خدمات فنی و مهندسی