معاونين و مديران
 

شهرام نیک احوال

مدیر تامین مالی و توسعه بازار

تلفن : 06134443003-5
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: nikahval@isipo.ir

مریم موسوی تاشاری

مدیر برنامه ریزی و طرح ها

تلفن : 06134443003-5
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: mousavi@isipo.ir

بابک همت خواه

معاون برنامه ریزی

تلفن : 5 34443003 061
نمابر : 34455066 061
پست الكترونيك: b.hematkhah@isipo.ir

شهاب اسدی ده میر احمدی

معاون فنی

تلفن : 5 34443003 061
نمابر : 34455066 061
پست الكترونيك: s.asadi@isipo.ir

حسن چراغی کوتیانی

معاونت صنایع کوچک

تلفن : 06134443003-5
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: cheraghi@isipo.ir

اردلان طلاوری

معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن : 5 34443003 061
نمابر : 34455066 061
پست الكترونيك: talavari@isipo.ir

احسان رادمان

مدیر فنی و پیمان ها

تلفن : 06134443003-5
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: radman@isipo.ir

شهرام رحیمی جهانکی

ذیحساب و مدیر امورمالی

تلفن : 5 34443003 061
نمابر : 34455066 061
پست الكترونيك: s.jahanaki@isipo.ir

اکبر اکبری

مدیر حراست

تلفن : 06134443003-5
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: akbari@isipo.ir

احسان خادمی

مدیر امور حقوقی و قرارداد ها

تلفن : 06134443003-5
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: khademi@isipo.ir

فردین غلامی

مدیر ایمنی بهداشت محیط زیست و انرژی

تلفن : 06134443003-5
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: f-gholami@isipo.ir

مهدی چنانی

مدیر امور شهرک ها و واحد های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

تلفن : 06134443003-5
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: chanani@isipo.ir

محبوبه مکوندی

مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی

تلفن : 06134443003-5
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: makvandi@isipo.ir

آریا کازرونی

مدیر امور متقاضیان

تلفن : 06134443003-5
نمابر : 06134455066
پست الكترونيك: kazerooni@isipo.ir

ژاله مکوندی

مدیر روابط عمومی

تلفن : 5 34443003 061
نمابر : 34455066 061
پست الكترونيك: j.makvandi@isipo.ir