معاونين و مديران
 

بابک همت خواه

معاون برنامه ریزی

تلفن : 5 34443003 061
نمابر : 34455066 061
پست الكترونيك: b.hematkhah@isipo.ir

شهاب اسدی ده میر احمدی

معاون فنی

تلفن : 5 34443003 061
نمابر : 34455066 061
پست الكترونيك: s.asadi@isipo.ir

بهرام گلناریان

معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن : 5 34443003 061
نمابر : 34455066 061
پست الكترونيك: b.golnarian@isipo.ir

شهرام رحیمی جهانکی

ذیحساب و مدیر امورمالی

تلفن : 5 34443003 061
نمابر : 34455066 061
پست الكترونيك: s.jahanaki@isipo.ir

ژاله مکوندی

مدیر روابط عمومی

تلفن : 5 34443003 061
نمابر : 34455066 061
پست الكترونيك: j.makvandi@isipo.ir