آمار و اطلاعات
 

امکانات زیربنایی شهرکها و نواحی صنعتی تاپایان آذر ماه سال 1397

شهرکها و نواحی صنعتی
در حال بهره برداریمصوبعنوان
5171تعداد شهرکها و نواحی صنعتی
امکانات زیربنایی شهرکها و نواحی صنعتی
دارای فیبرنوریدارای تلفندارای گازدارای برقدارای آبعنوان
2247355752شهرکها و نواحی صنعتی
قراردادهای منعقده
مساحت (هکتار)تعدادعنوان
18262828قرارداد های منعقده در شهرکها و نواحی صنعتی
واحدهای به بهره برداری رسیده
سرمایه گذاری (میلیارد ریال)اشتغال (نفر)تعداد واحد هاعنوان
31390237461508واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی
مجتمع های کارگاهی
به بهره برداری رسیدهواگذار شدهتکمیل شدهدر حال احداثعنوان
3785883730تعداد واحدهای کارگاهی
مراکز خدمات فناوری و کسب و کار
به بهره برداری رسیدهدر دست ساختدر حال مطالعهعنوان
100تعداد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار
وضعیت پروژه های محیط زیست
تعدادواحد سنجشعنوان
7تصفیه خانهتصفیه خانه های در حال بهره برداری
7شهرک و ناحیهشهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه در حال بهره برداری
2شهرک و ناحیهشهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه در حال ساخت
2شهرک و ناحیهشهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه در حال طراحی
56درصدنسبت واحدهای تحت پوشش تصفیه خانه به واحدهای به بهره برداری رسیده
11شهرک و ناحیهشهرکها و نواحی صنعتی دارای ایستگاه آتش نشانی
12ماشینتعداد ماشین های آتش نشانی


دستور العمل سال 1398

دستور العمل سال 1398


لیست واحدهای به بهره برداری رسیده تا پایان 1397ویژه نامه شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان به مناسبت 21 مرداد 1398