آمار و اطلاعات
 

امکانات زیربنایی شهرکها و نواحی صنعتی تاپایان آذر ماه سال 1397

شهرکها و نواحی صنعتی
در حال بهره برداریمصوبعنوان
5171تعداد شهرکها و نواحی صنعتی
امکانات زیربنایی شهرکها و نواحی صنعتی
دارای فیبرنوریدارای تلفندارای گازدارای برقدارای آبعنوان
2247355752شهرکها و نواحی صنعتی
قراردادهای منعقده
مساحت (هکتار)تعدادعنوان
18262828قرارداد های منعقده در شهرکها و نواحی صنعتی
واحدهای به بهره برداری رسیده
سرمایه گذاری (میلیارد ریال)اشتغال (نفر)تعداد واحد هاعنوان
31390237461508واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی
مجتمع های کارگاهی
به بهره برداری رسیدهواگذار شدهتکمیل شدهدر حال احداثعنوان
3785883730تعداد واحدهای کارگاهی
مراکز خدمات فناوری و کسب و کار
به بهره برداری رسیدهدر دست ساختدر حال مطالعهعنوان
100تعداد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار
وضعیت پروژه های محیط زیست
تعدادواحد سنجشعنوان
7تصفیه خانهتصفیه خانه های در حال بهره برداری
7شهرک و ناحیهشهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه در حال بهره برداری
2شهرک و ناحیهشهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه در حال ساخت
2شهرک و ناحیهشهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه در حال طراحی
56درصدنسبت واحدهای تحت پوشش تصفیه خانه به واحدهای به بهره برداری رسیده
11شهرک و ناحیهشهرکها و نواحی صنعتی دارای ایستگاه آتش نشانی
12ماشینتعداد ماشین های آتش نشانی


فایل بهره برداری تا پایان 1397