آمار و اطلاعات
 

دستور العمل سال 1398

دستور العمل سال 1398


ویژه نامه شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان به مناسبت 21 مرداد 1398امکانات زیربنایی شهرکها و نواحی صنعتی تاپایان شهریور ماه سال 1398

شهرکها و نواحی صنعتی
در حال بهره برداریمصوبعنوان
5173تعداد شهرکها و نواحی صنعتی
امکانات زیربنایی شهرکها و نواحی صنعتی
دارای فیبرنوریدارای تلفندارای گازدارای برقدارای آبعنوان
2249365754شهرکها و نواحی صنعتی
قراردادهای منعقده
مساحت (هکتار)تعدادعنوان
19373142قرارداد های منعقده در شهرکها و نواحی صنعتی

واحدهای به بهره برداری رسیده
سرمایه گذاری (میلیارد ریال)اشتغال (نفر)تعداد واحد هاعنوان
33345250831598واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی
مجتمع های کارگاهی
به بهره برداری رسیدهواگذار شدهتکمیل شدهدر حال احداثعنوان
3546624690تعداد واحدهای کارگاهی
مراکز خدمات فناوری و کسب و کار
به بهره برداری رسیدهدر دست ساختدر حال مطالعهعنوان
100تعداد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار
وضعیت پروژه های محیط زیست
تعدادواحد سنجشعنوان
10تصفیه خانهتصفیه خانه های در حال بهره برداری
8شهرک و ناحیهشهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه در حال بهره برداری
2شهرک و ناحیهشهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه در حال ساخت
2شهرک و ناحیهشهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه در حال طراحی
57درصدنسبت واحدهای تحت پوشش تصفیه خانه به واحدهای به بهره برداری رسیده
12شهرک و ناحیهشهرکها و نواحی صنعتی دارای ایستگاه آتش نشانی
13ماشینتعداد ماشین های آتش نشانی


لیست واحدهای به بهره برداری رسیده تا پایان آذر1398قیمت گذاری شهركها و نواحي صنعتي استان خوزستان سال 1398

قیمت گذاری شهركها و نواحي صنعتي استان خوزستان سال 1398