با پذيرش مسئوليتي كه بر عهده اينجانب گزارده شد ، با نگاه ويژه به افزايش بهره وري ، دانش و استفاده از فن آوري روز براي جلب مشاركت جامعه وسيعي از صاحبان صنايع كوچك و متوسط سراسر كشور جهت حفظ ظرفيت توليد ، استفاده از ظرفيت خالي واحدهاي صنعتي و تكميل طرح هاي نيمه تمام ، با رويكرد اجراي برنامه هاي توسعه اي، ارتقاء كيفي و تحريك بازار ، اقدامات انجام شده قبلي را سرفصل فعاليت هاي آتی سازمان قرار خواهيم داد تا مطابق اساسنامه و تكاليف مجمع ، با همّت و تلاش مضاعف ، در تعامل با عوامل خبره و صاحب نظر سازماني و برون سازماني و بهره گيري از ظرفيتهاي موجود ، با ايجاد زيرساختها ي لازم براي ارتقاء كيفيت خدمات مورد انتظار سرمايه گذاران مستقر در شهركها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي بستر مناسب را مهيا نموده و ضمن روان سازی فرآیندهای خدمات رسانی به تولید کنندگان در قالب پشتیبانی از توان افزایی نیروی انسانی شاغل در بنگاه های تولیدی کشور، کمک به بازسازی و نوسازی صنایع در راستای ارتقای بهره وری، کاهش شدت انرژی و بهبود شاخص های زیست محیطي ، موجبات رشد و توفيق صنايع كوچك و متوسط را فراهم كنيم . در اين راستا همكاري با نهادها و متخصصان عزيز كشور را ارج نهاده تا براي نيل به اهداف حفظ و صيانت از ظرفيت هاي توليد ، بهبود فضاي كسب و كار و همچنين فرهنگ سازي در زمينه استفاده از توليدات و صنايع داخلي ، با اتخاذ تصميمات مناسب در جهت توسعه زنجیره هاي تولید کالای ایرانی ، افزایش توان رقابت پذیری و صادرات محصولات آنها درچرخه  اقتصاد درون زا و برون نگر ، با كمك همكاران متخصص و متعهد خود ، در كشور تلاش نماييم.
در همگي موارد فوق به ياري و همفكري همكاران در سطح وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، كليه انجمن ها و تشكل هاي مردم نهاد تخصصي در سطوح و بخش هاي مختلف فني و اقتصادي ، اميد داشته و پذيراي نقطه نظرات و ارشادات عزيزان هستيم.