جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي ايذه
نوع شهرك شهرك
شهرستان ايذه
دهستان حومه شرقي 2
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 200.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 240.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 200.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 200.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 50.00 کیلومتر