جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي لالي 2
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان لالي
دهستان دشت لالي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 160.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر