جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي مرعي دشت آزادگان
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان دشت ازادگان
دهستان حوم شرقي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 55.00 کیلومتر (جذابه)
فاصله تا بندر 150.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 50.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 50.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 10.00 کیلومتر