جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي اهواز 1
نوع شهرك شهرك
شهرستان اهواز
دهستان اهواز
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 100.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 0.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر