جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي چذابه
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان دشت ازادگان
دهستان سعيديه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر (جذابه)
فاصله تا بندر 175.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 100.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 100.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 45.00 کیلومتر