جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي دارخوين
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان شادگان
دهستان دارخوين
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 50.00 کیلومتر (آبادان)
فاصله تا بندر 50.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 75.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 55.00 کیلومتر (ماهشهر )
فاصله تا شهر 3.00 کیلومتر