جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي طالقاني رامهرمز
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان رامهرمز
دهستان حومه شرقي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 100.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر