جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي دوکوهه انديمشک
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان انديمشک
دهستان حسينيه
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 285.00 کیلومتر (آبادان)
فاصله تا بندر 285.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 140.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 1.00 کیلومتر (انديمشک-ناحيه دوکوهه )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر