جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي بندر ماهشهر
نوع شهرك شهرك
شهرستان بندر ماهشهر
دهستان جراحي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 25.00 کیلومتر (گمرک بندر امام خميني)
فاصله تا بندر 15.00 کیلومتر (بندر امام خميني)
فاصله تا مرکز استان 120.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 20.00 کیلومتر (ايستگاه راه اهن بندر امام خميني )
فاصله تا شهر 3.00 کیلومتر