جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي سوسنگرد
نوع شهرك شهرك
شهرستان دشت ازادگان
دهستان حوم غربي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 25.00 کیلومتر (چذابه)
فاصله تا بندر 150.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 55.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 55.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر