جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي اهواز 3
نوع شهرك شهرك
شهرستان اهواز
دهستان حريم شهر
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 15.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر