جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي شاوور
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان شوش
دهستان شاوور
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 70.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 180.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 65.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 21.00 کیلومتر (هفت تپه )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر