جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي شادگان
نوع شهرك شهرك
شهرستان شادگان
دهستان بوزي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 15.00 کیلومتر (بندرامام)
فاصله تا بندر 15.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 90.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 35.00 کیلومتر (ماهشهر )
فاصله تا شهر 9.00 کیلومتر