جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي مسجدسليمان 2
نوع شهرك شهرك
شهرستان مسجد سليمان
دهستان جهانگيري شمالي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 120.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر